April, 2015

 

Nitnem Nitnem | Japji Sahib , Reahras Sahib , Gurbani Paath , Sukhmani Sahib

Nitnem Gurbani Anand Sahib Chaupai Sahib Dhanasri Mehala Dukh Bhanjan Sahib Jaap Sahib Japuji Sahib Shabad Hazare Sukhmani Sahib Tav Prashad Saviye Kirtan Sohila Reahras Sahib   Nitnem A Sikh has an essential Duty to perform Nitnem , Nitnem is as essential as food for body to work , In same way Nitmen is to be essentally done by a Sikh to feed his soul . In Nitnem has Following Baanis Morning Japji Sahib Jap sahib Tav Prashad Saviye Chaupai Sahib Anand Sahib   Evening Reahras Sahib Before Sleeping KirtanRead More


Bhai Karaj Singh

Bhai Karaj Singh Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 18-03-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 08-01-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 30-09-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 06-08-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 08-11-21 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 06-04-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 11-08-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 24-07-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 27-05-21 Bhai Karaj Singh Jee Aarti Chowki 23-03-21 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 10-06-21


Bhai Harcharan Singh Khalsa

Bhai Harcharan Singh


Bhai Kawaljit Singh

Bhai Kawaljit Singh Bhai Kawaljit Singh Jee Keertan Duty 28-09-21 Bhai Kawaljit Singh Jee Keertan Duty 29-10-21


Bhai Kawaldeep Singh

Bhai Kawalpreet Singh Bhai Kawaldeep Singh Jee Sodar Chowki 31-01-22(Part 1) Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 17-05-22 Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 14-03-22 Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 10-06-21 Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 08-09-21 Bhai Kawaldeep Singh Jee Sodar Chowki 08-09-21 Bhai Kawaldeep Singh Jee Sodar Chowki 31-01-22(Part 2) Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 01-02-22