April, 2015

 

Nitnem Nitnem | Japji Sahib , Reahras Sahib , Gurbani Paath , Sukhmani Sahib

Nitnem Gurbani Anand Sahib Chaupai Sahib Dhanasri Mehala Dukh Bhanjan Sahib Jaap Sahib Japuji Sahib Shabad Hazare Sukhmani Sahib Tav Prashad Saviye Kirtan Sohila Reahras Sahib   Nitnem A Sikh has an essential Duty to perform Nitnem , Nitnem is as essential as food for body to work , In same way Nitmen is to be essentally done by a Sikh to feed his soul . In Nitnem has Following Baanis Morning Japji Sahib Jap sahib Tav Prashad Saviye Chaupai Sahib Anand Sahib   Evening Reahras Sahib Before Sleeping KirtanRead More


Bhai Karaj Singh

Bhai Karaj Singh Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 24-05-18 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 21-04-18 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 02-06-18 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 16-04-18 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 08-06-18 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 03-11-18 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 29-06-18 Bhai Karaj Singh Jee Aarti Chowki 15-10-18 Bhai Karaj Singh Jee Sodar Chowki 21-01-18(Contributors to Gurmatsagar please Donate) Bhai Karaj Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 03-05-18 Bhai Karaj Singh Jee Keertan Duty 14-05-18 Bhai Karaj Singh JeeRead More


Bhai Harcharan Singh Khalsa

Bhai Harcharan Singh


Bhai Kawaljit Singh

Bhai Kawaljit Singh Bhai Kawaljit Singh Jee Keertan Duty 02-09-18


Bhai Kawaldeep Singh

Bhai Kawalpreet Singh Bhai Kawaldeep Singh Jee Keertan Duty 08-09-18 Bhai Kawaldeep Singh Jee Sodar Chowki 02-10-18