Dr Gurinder Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Gurinder Singh Batala Jee Kirtan Duty 14-11-16
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 01-01-17(Gururoop Sangat Jee Nave Saal Di Lakh Lakh Vadhayi Hove)
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 01-03-17
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 27-12-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 14-04-17
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 26-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 21-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 05-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 15-05-17
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 16-01-17
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Aarti Chowki 07-01-17
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 10-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Batala Sodar Duty 14-11-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 17-10-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee Sodar Chowki 15-07-17(Contribute to Gurmatsagar please Donate)
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 05-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 08-02-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 21-03-17
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurinder Singh Batala 27-11-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 10-12-16
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 14-01-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee Sodar Chowki 15-08-17(Contribute to Gurmatsagar please Donate)
 • Dr Gurinder Singh Jee Batale Wale (Raag Darbaar G.Manji Sahib Diwan Hall Amritsar) 16-10-16
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Sodar Chowki 30-12-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) 11-10-16
 • Bhai Gurinderbir Singh Jee Keertan Duty 15-04-17
 • Bhai Gurinder Singh Jee (Batale Wale) Keertan Duty 14-04-17
 • Live Kirtan

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Dr Gurinder Singh

  Dr Gurinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar