Bhai Randhir Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 01-10-16(Sangat Jee Celebration Parkash Gurpurab Guru Ram Dass Jee 17-10-2016)
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 27-03-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 06-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Evening Keertan Duty 05-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 09-11-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 08-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Bilawal Chowki 29-03-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 23-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 30-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 04-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 24-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 11-11-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 16-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 08-11-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Bilawal Chowki 13-12-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 12-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 01-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 10-09-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 16-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-03-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 17-03-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 20-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 05-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 29-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 14-03-17
 • Bhai Randhir Singh Jee (Samapti Hazari) 10-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Kirtan Duty 30-11-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 29-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 07-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee (Raag Darbaar G.Manji Sahib Diwan Hall Amritsar) 16-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 10-08-16(Today special Broadcast hazari)
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 02-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 17-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 03-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 11-09-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 27-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 29-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 30-11-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 16-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 29-12-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 25-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 05-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 13-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 13-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 09-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 19-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Bilawal Chowki 03-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 07-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 05-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 04-10-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 30-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 19-12-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Aarti Chowki 02-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 06-09-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 17-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 03-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 05-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 23-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 02-01-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 19-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 08-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 28-02-17
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 13-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 24-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 18-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 08-05-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Kirtan Duty 23-11-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 10-02-17
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 22-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Broadcast Keertan Duty 17-03-17
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 04-09-16(Gurmat Sagar Five Year Completed Recording Sewa Sackhand)
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 07-07-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 21-12-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 28-06-16
 • Asa Ki Vaar Bhai Randhir Singh Jee 20-05-16(Lakh Lakh Vaadhaai Prakash Purab Guru Amar Dass Jee)
 • Bhai Randhir Singh Jee Sodar Chowki 08-12-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Bilawal Chowki 23-04-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 06-06-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 22-08-16
 • Bhai Randhir Singh Jee Keertan Duty 10-01-17
 • Live Kirtan

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Randhir Singh

  Bhai Randhir Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar