Bhai Jaspinder Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 27-10-17(Sangat Ji Please Donate to Gurmat Sagar)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 05-02-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 25-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 08-08-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 15-07-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 23-07-17
 • Bhai Jaspinder Singh jee Keertan Duty 30-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 19-04-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 11-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 16-08-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 06-03-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 22-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh jee Keertan Duty 14-06-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 15-03-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 18-01-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 05-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 17-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 02-04-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Aarti Chowki 15-10-17(Please Donate for Better Services)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 21-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 17-11-17(Maintance fee Contibute us please Donate)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 10-07-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 04-07-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 06-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 23-08-17 (ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Aarti Chowki 20-08-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 16-07-17(Contribute to Gurmatsagar please Donate)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Bilawal Chowki 02-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 29-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 30-08-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 18-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 21-06-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 30-05-17(Sangat G Please Donate for Better Services)
 • Bhai Jaspinder Singh jee Keertan Duty 27-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Bilawal Chowki 05-06-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 11-08-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 18-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 11-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 03-10-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 31-12-17(Contribute to Gurmatsagar please Donate)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 20-05-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 26-06-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 10-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 28-03-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Aarti Chowki 20-10-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 08-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Sodar Chowki 09-10-17(Maintenance fee required pleace Donate)
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 01-12-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 28-02-18
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 11-11-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Keertan Duty 15-09-17
 • Bhai Jaspinder Singh Jee Broadcast Keertan Duty 24-07-17
 • Live Kirtan

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Jaspinder Singh

  Bhai Jaspinder Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar