Bhai Gurkirat Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 20-01-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 14-11-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 12-10-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 13-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 01-10-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 03-11-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 17-02-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 22-03-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 11-11-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Completion Hazari 11-04-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 30-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 23-03-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 25-04-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 22-11-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 08-08-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 05-09-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 12-09-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 09-12-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 29-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Aarti Duty 27-08-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 12-08-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 26-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 20-01-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 22-11-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 07-04-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 19-08-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 01-02-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 06-12-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 29-03-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 05-07-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 29-06-16
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 21-02-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 27-04-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 23-02-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 06-03-17
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 04-04-17
 • Live Kirtan

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar