Bhai Gurkirat Singh Hazuri Raagi Darbar Sahib Amritsar

Live Kirtan

 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 14-08-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 04-11-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 29-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 20-01-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 06-09-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 26-12-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 09-07-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 26-04-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 05-08-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Broadcast Keertan Duty 21-02-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 30-09-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 22-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 04-02-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 24-06-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 08-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Bilawal Chowki 04-10-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 10-01-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 06-06-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 05-08-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 15-04-20
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurkirat Singh Jee 05-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Tin Pehra Keertan Duty 15-04-20
 • Asa Ki Vaar Bhai Gurkirat Singh Jee 28-12-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 19-04-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 13-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 27-08-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 11-01-21
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 15-05-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 13-11-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 12-10-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 03-04-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 10-12-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Sodar Chowki 12-12-19
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 02-04-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 15-12-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 06-04-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 28-09-20
 • Bhai Gurkirat Singh Jee Keertan Duty 08-07-20
 • Live Kirtan

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar

  Bhai Gurkirat Singh

  Bhai Gurkirat Singh

  Hazuri Raagi Sri Darbar Sahib Amritsar